تمدید مهلت ارسال پروپوزال دو طرح پژوهشی

ارسال دو طرح پزوهشی
1- بررسی نقش اخلاق حرفه ای بر مدیریت ورزشی استان فارس
2- بررسی شاخصهای بهره برداری و تعیین عوامل موثر بر بهره وری اماکن ورزشی استان فارس
مجددا تا پایان روزشنبه 96/11/7 تمدید میگردد.


برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.

فرستنده:

پست الکترونیک:

نظرات: