اولویت های طرح های پژوهشی – اداره کل ورزش و جوانان فارس – 1395

اولویت های طرح های پژوهشی – اداره کل ورزش و جوانان فارس – 1395 اعلام شد.

حوزه ورزش
- بررسی راهکارهای مناسب جهت افزایش سهم ورزش در سبد خانواده در استان فارس
- بررسی و شناسایی راهکارهای ارتباط صنعت و خدمات با ورزش استان فارس
- بررسی موانع، چالش ها و فرصت های پیش روی توسعه فوتبال فارس و ارائه راهکارهای کاربردی
حوزه جوانان
- بررسی علل عدم تمایل جوانان استان فارس به حضور در برنامه های مشارکتهای اجتماعی جوانان
- بررسی ریسک فاکتورهای طلاق در زوجین جوان استان فارس
- بررسی وضعیت آسیبهای جوانان در فضای مجازی در استان فارس
حوزه مدیریت و فناوری
- بررسی ابزار توانمندسازی نیروی کار ( نظیر آموزش ، مشاوره ، فرهنگ سازی ، قوانین و مقررات ، هدایت و راهنمایی و...) درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس
- طراحی مدل بهبود مستمر خدمات و زیرساخت اداره الکترونیکی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس
- مطالعه تاثیر برون سپاری ، انعطاف پذیری ، عدم تمرکز ، متناسب سازی ، کل نگری و چابکی برتوسعه کارآیی ، اثربخشی و عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان فارس


برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.

فرستنده:

پست الکترونیک:

نظرات: