معرفی کمیته

کمیته علمی و پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان همزمان با جداسازی مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان از معاونت فرهنگی تربیتی و قرار گرفتن زیر نظر مستقیم وزیر محترم ورزش و جوانان در استان های کشور تشکیل شد. این کمیته در استان فارس نیز نظر همزمان در سراسر کشور تشکیل گردید که دارای آیین نامه ها و اساسنامه های خاصی می باشد. شرح وظایف این کمیته بررسی و پژوهش برنامه های راهبردی در زمینه ورزش و جوانان استان می باشد. وب سایت این کمیته که در حال مشاهد آن هستید اولین وب سایت کمیته های علمی و پژوهشی کشور می باشد که در استان فارس راه اندازی شده است. امید است با مراجعه افراد علاقه مند به این وب سایت با بررسی و مطالعه مقاله های نوشته شده بتوانیم در آن گام مثبتی در ارتقا سطح علمی جامعه ورزشی و جوانان استان داشته باشیم.