معرفی مرکز


مرکز علمی شورای مطالعات و پژوهش های راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس در راستای آیین نامه مشروحه شورا و با هدف ارائه مقالات علمی، مطالعات پژوهشی و نیز گزارش فعالیت های علمی و پژوهشی اداره کل از مهرماه سال 1398 اقدام به راه اندازی سایت به آدرس http://researchsport.ir نموده است.

در این سایت تلاش می شود با عنایت ویژه به مقوله تحقیق و پژوهش به عنوان حلقه مفقوده توسعه پایدار، در جهت برنامه ریزی مدیران و متصدیان امر ورزش از جمله: کارشناسان ادارات ورزش و جوانان، هیات های ورزشی، ورزشکاران، مربیان داوران، سمن های جوانان، مخاطبین آن ها و غیره مقدماتی را فراهم آورد.

به منظور اجرای نظام نامه مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، تعمیق فعالیت ها و تاکید بر پژوهش در نظام تصمیم گیری و ارتقا کمی و کیفی فعالیت ها و تعاملات پژوهشی، شورایی با عنوان "شورای مطالعات و پژوهش های راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس" تشکیل گردید که آیین نامه آن به شرح ذیل می باشد.

اهداف شورا:

1-هدایت و نظارت فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی اداره کل

2-هماهنگی و هم افزایی با بخش های اجرایی، علمی و پژوهشی استان

3-ارتقا کمی و کیفی پژوهش های کاربردی مرتبط با مسائل استان

وظایف شورا:

1-بررسی و تصویب اولویت های پژوهشی اداره کل

2-ارائه اولویت های پژوهشی تصویب شده به مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارتخانه به منظور تایید

3-بررسی و تصویب طرح نامه های پژوهشی

4-انتخاب ناظرین علمی طرح های پژوهشی

5-نظارت بر حسن اجرا و کاربست نتایج پژوهش ها

6-بررسی و تصویب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی متناظر بر اولویت های پژوهشی اداره کل جهت حمایت

7-برنامه ریزی فعالیت ها و رویدادهای علمی پژوهشی اداره کل

8-مستندسازی و ارائه گزارش سالیانه فعالیت های علمی پژوهشی به مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارتخانه


.