معرفی کارگزاران
تورج موید
سمت:
مدیرسایت و مسئول کمیته علمی پژوهشی ورزش و جوانان
مدرک تحصیلی:
دکترا
شماره تماس:
07132298139
ایمیل:
moshaver@farssport.ir
همراه:


سارا دهقانی نژاد
سمت:
دبیر خانه
مدرک تحصیلی:
کارشناسی
شماره تماس:
07132298149
ایمیل:

همراه:


نغمه هنردار
سمت:
روابط عمومی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
شماره تماس:
07132298149
ایمیل:

همراه: